Regulamin sklepu internetowego

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.hannastyle.eu

 1. Właścicielem sklepu internetowego jest przedsiębiorstwo "Hanna Style" Hanna, Sławomir, Maciej Nowak s.c. 62-052 Komorniki, ul Żabikowska 61 NIP: 777-288-18-37 REGON: 300213436, adres mailowy: esklep@hannastyle.eu, telefon: (+48)728 811 950, (+48)61 8108124; fax: (+48)61 622 98 28  znajdujący się pod adresem hannastyle.eu zwany w dalszej części regulaminu Sklepem prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu Zakupów, dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionego towaru oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Konsumenta do celów związanych z realizacją zamówienia. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Złożone zamówienie stanowi umowę kupna - sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok (Sklep dopuszcza istnienie przerw technicznych, wyłączających Sklep z przyjmowania i realizacji zamówień Konsumentów). Realizacja zamówień Konsumentów następuje w dni robocze (za wyłączeniem dni zamkniętych magazynów Sklepu) zwyczajowo w ciągu 24 godzin od momentu potwierdzenia zamówienia przez Konsumenta lub w momencie skompletowania przez Sklep wszystkich zamówionych przez Konsumenta produktów i/lub zaksięgowanej przez Sklep pełnej opłaty za zamówienie.
 3. Konsumentami Sklepu mogą być osoby, które ukończyły 13 lat. (K. C. Art. 11-24) Jeżeli ten warunek nie jest przestrzegany umowa jest niewiążąca.
 4. Przez złożenie zamówienia przez Konsumenta należy rozumieć dodanie do Koszyka produktów z oferty Sklepu poprzez wypełnienie "Formularza zamówienia" zgodnie z informacjami podanymi w w/w formularzu. Dopuszcza się złożenie zamówienia przez Konsumenta poprzez kontakt ze Sklepem za pomocą e-maila lub przez kontakt telefoniczny.
 5. Wkrótce po złożeniu zamówienia Konsument otrzymuje drogą e-mailową informację o przyjęciu zamówienia do realizacji (zestawienie wybranych produktów, adres dostawy, wartość zamówienia, forma płatności, sposób wysyłki). W razie braku otrzymania takiej informacji Konsument powinien skontaktować się ze Sklepem drogą telefoniczną lub mailową. Sklep zastrzega sobie możliwość telefonicznego, lub w treści korespondencji e-mail, potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, weryfikacja negatywna może skutkować anulowaniem zamówienia przez Sklep. Klient jest informowany o zmianie statusów swojego zamówienia droga mailową.
 6. Sklep prosi Konsumenta o podawanie podczas składania zamówienia oraz podczas komunikacji ze Sklepem prawidłowych danych kontaktowych – w szczególności imienia i nazwiska, pełnego adresu e-mail oraz numeru telefonu. Nieprawidłowo wypełnione formularze rejestracyjne mogą utrudnić lub uniemożliwić realizację zamówienia.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji złożonego zamówienia w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia oraz jego anulowania w przypadku braku zapłaty za zamówienie.
 8. Płatności za zamówione produkty można dokonać przy odbiorze (u kuriera INPOST lub DPD), gotówką w kasie, poprzez płatności DOTPAY oraz przelewem na konto Hanna Style Hanna, Sławomir, Maciej Nowak s.c.. Formy płatności opisane są na stronie Formy płatności i wysyłki.
 9. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się:W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia nie zostanie uregulowana płatność, Sklep zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania zamówienia.

  1. w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po złożeniu zamówienia i opłaceniu go,
  2. w przypadku zamówień płatnych przelewem - po zaksięgowaniu przedpłaty na konto Sklepu,
  3. w przypadku zamówień płatnych poprzez DOTPAY- w chwili poprawnej autoryzacji płatności.
 10. W przypadku niedostępności części produktów w zamówieniu Konsument informowany jest przez Sklep o stanie zamówienia. Konsument może wtedy podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 11. Na czas, po jakim zamówione produkty trafiają do Konsumenta składa się czas skompletowania towaru oraz czas, jaki jest potrzebny Poczcie Polskiej / kurierowi DPD/ paczkomaty InPost na dostarczenie przesyłki pod wskazany przez Konsumenta adres, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze.Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych poza produktami należącymi do zakładki outlet.
  1. termin otrzymania przesyłki = czas skompletowania towaru + czas dostawy
  2. w dniu wysyłki zamówienia Konsument jest informowany o tym fakcie w wiadomości e-mail.
 12. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest zwyczajowo ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień. W przypadku wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży Sklep zastrzega sobie prawo korekty i kontaktu z Konsumentem bądź anulowania zamówienia.
 13. Wszystkie ceny widoczne na stronie internetowej Sklepu podane są w złotych polskich i stanowią wartości brutto (zawierają podatek VAT). Ceny te nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki.
 14. Do każdego zamówienia wystawiane jest szczegółowe zestawienie zawartości przesyłki wraz z wykazem kosztów i dołączane do przesyłki z zamówionym przez Konsumenta towarem. Konsument ma prawo zażyczyć sobie niedołączanie do przesyłki szczegółowego zestawienia zawartości tejże przesyłki. Fakturę VAT wystawiamy na indywidualne życzenie Konsumenta.
 15. Konsument może anulować złożone zamówienie telefonicznie bądź e-mailowo pod adresem esklep@hannastyle.eu do czasu przekazania tegoż zamówienia przez Sklep do wysyłki.
 16. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sklep ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że Sklep i Konsument postanowią wspólnie inaczej.
 17. Dostawa zamówienia odbywa się przez wysyłkę zamówionych towarów pod wskazany przez Konsumenta adres poprzez dostępne usługi spedytorskie (przewoźnika), np. Pocztę Polską /firmę kurierską DPD / paczkomaty InPost. Do kosztów zamówienia doliczany jest koszt wysyłki zgodnie z tabelą kosztów wysyłki. Zgodnie z brzmieniem ustawy "Kodeks cywilny” w razie przesłania rzeczy sprzedanej za pośrednictwem przewoźnika Konsument obowiązany jest sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika informując o tym fakcie Sklep. Sposób badania przesyłki jest uregulowany w ustawie Prawo przewozowe (art. 74 i następne). Ustawodawca przewidział, iż przyjęcie przesyłki przez odbiorcę (Konsumenta) bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki. Nie wysyłamy za granicę, wysyłka wyłącznie na terenie Polski.
 18. Konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo od niej odstąpić w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania przyczyn składając Sklepowi stosowne oświadczenie na piśmie. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest do pobrania tutaj (kliknij).
 19. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Wraz z odsyłanym towarem Konsument jest zobowiązany zwrócić wszelkie produkty, które otrzymał gratisowo. Dołączenie do paczki dokumentu sprzedaży będzie mile widziane. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni kalendarzowych. Koszty zwrotu towaru ponosi Konsument.
 20. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą (wada – zmniejszająca wartość rzeczy, użyteczność rzeczy, gdy rzecz nie ma właściwości, o których było napisane w serwisie sklepu hannastyle.eu, gdy rzecz wydano w stanie niezupełnym, niekompletnym), a w chwili zawarcia umowy Konsument o niej nie wiedział. Warunkiem zachowania prawa do skorzystania z reklamacji jest pisemne zawiadomienie o wadzie na stosownym formularzu dostępnym w serwisie hannastyle.eu, w terminie do 1 miesiąca od daty jej wykrycia. Z tytułu rękojmi Konsumentowi przysługuje prawo do: odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, wymiana wadliwej rzeczy na inną, bez wady, usunięcia wady. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami. W razie konieczności wydania opinii rzeczoznawcy termin rozpatrzenia reklamacji może się wydłużyć do 21 dni kalendarzowych.
 21. Sklep dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej opisy produktów były zgodne ze stanem faktycznym. Jednakże, w razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed złożeniem zamówienia o kontakt telefoniczny, bądź mailowy pod adresem esklep@hannastyle.eu
 22. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883). Zgodnie z tą ustawą Konsumenci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania, wniesienia żądania ich usunięcia, bądź zaprzestania ich wykorzystywania.
 23. Koszty przesyłek w przypadku wymiany towaru wynikającej z błędnej realizacji zamówienia przez hannastyle.eu pokrywa Sklep w limicie kwoty podanej poniżej. Koszty wysyłki do Hanna Style Hanna,  Sławomir, Maciej Nowak s.c. pokrywa Konsument. W przypadku stwierdzenia pomyłki Sklep zwróci Konsumentowi koszt wysyłki do Sklepu w kwocie wynikającej z kwoty na liście przewozowym i nieprzekraczającej 16,90zł (słownie: szesnaście złotych 90/100). Jednocześnie Sklep informuje, że nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem, ani za pośrednictwem paczkomatów Inpost.
 24. W przypadku zamówienia zapłaconego, gdy Sklep nie jest w stanie zrealizować zamówienia w całości, sklep informuje Konsumenta o tym fakcie. W przypadku rezygnacji z brakującej pozycji, lub z całego zamówienia Sklep zwraca przedpłatę na podane przez Konsumenta konto bankowe w terminie do 5 dni roboczych liczonych od daty anulowania zamówienia lub jego korekty.
 25. Informacje zawarte w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Wymiany, reklamacje, zwroty.

WYMIANA

 1. W celu wymiany zakupionego towaru należy zapakowane produkty odesłać na adres: Hanna Style s.c, ul. Żabikowska 61, 62-052 Komorniki
 2. Informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem oraz do paczkomatów.
 3. Do przesyłki prosimy, dołączyć kopię paragonu otrzymanego z towarem.
  Prosimy także o dołączenie wypełnionego
  formularza wymiany.
 4. Formularz wymiany można pobrać tutaj (kliknij) lub wygenerować za pośrednictwem panelu Klienta. Koszty odesłania towaru ponosi Konsument.
 5. W przypadku niezawinionej przez Sklep wymiany towaru zakupionego przez Konsumenta na inny rozmiar lub inny asortyment, Konsument ponosi koszty wysłania wymienionego towaru, do Konsumenta, zgodnie z Formy Płatności i wysyłki. Rodzaj rozliczenia i formy wysyłki prosimy wskazać w formularzu wymiany. Jeżeli wartość zamówienia wymiennego przekracza wartość odesłanych produktów Dział Obsługi Klienta poinformuje o wysokości dopłaty.
 6. Prosimy o staranne pakowanie zwracanego towaru w sposób, który uchroni go przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem podczas transportu. Biustonosze, stroje kąpielowe, należy odsyłać w twardym kartonie. Towar uszkodzony podczas transportu w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia przesyłki przez Klienta nie podlega zwrotowi/wymianie. Towar, którego wymiana nie zostanie uznana (odesłany po wymaganym terminie, bez metek lub pudełka, zabrudzony, uszkodzony), będzie odesłany na koszt Konsumenta, po uprzednim kontakcie z Konsumentem i próbie rozwiązania problemu.
 7. Termin możliwości wymiany towaru wygasa po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 8. Wymianie nie podlegają produkty znajdujące się w strefie OUTLET - są to produkty w drugim gatunku jakości, bez metek.

REKLAMACJA

 1. Aby dokonać reklamacji należy wypełnić formularz: tutaj(kliknij).
 2. Towar wraz, jeżeli jest taka możliwość, z kopią paragonu otrzymanego z towarem oraz wypełnionym formularzem reklamacji prosimy odesłać na adres: Hanna Style s.c, ul. Żabikowska 61, 62-052 Komorniki
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami.
 4. W razie konieczności wydania opinii rzeczoznawcy termin rozpatrzenia reklamacji może się wydłużyć do 21 dni kalendarzowych.
 5. Informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem oraz do paczkomatów.
 6. Sklep internetowy Hanna Style s.c. zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego (art. 556- 576, Dz.U. 18 maja 1964 Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami), i Ustawy z dnia 27-07-2002 r o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dziennik Ustaw z dnia 5 września 2002 r. Nr 141 poz. 1176 ) rozpatruje reklamacje w terminie do 1 roku od daty zakupu artykułu. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą ( wada – zmniejszająca wartość rzeczy, użyteczność rzeczy, gdy rzecz nie ma właściwości, o których było napisane w serwisie sklepu Hanna Style s.c., gdy rzecz wydano w stanie niezupełnym, niekompletnym), a w chwili zawarcia umowy Konsument o niej nie wiedział. Warunkiem zachowania prawa do skorzystania z reklamacji jest dołączenie pisemnego zawiadomienia o wadzie na stosownym formularzu dostępnym w serwisie hannastyle.eu, w terminie do 1 miesiąca od daty jej wykrycia oraz odesłanie produktu Z tytułu rękojmi Konsumentowi przysługuje prawo do: odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, wymiana wadliwej rzeczy na inną bez wady, usunięcia wady.
 7. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia odebrania przez Państwa przesyłki dostarczonej przez Przewoźnika.
 8. Reklamacji nie podlegają produkty znajdujące się w strefie OUTLET - są to produkty w drugim gatunku jakości, bez metek.

ZWROT (ODSTĄPIENIE OD UMOWY)

 1. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.HANNA STYLE
  Hanna, Sławomir, Maciej Nowak s.c.
  ul. Żabikowska 61 62-052 Komorniki tel: +48 728 811 950 email: esklep@hannastyle.eu
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, telefonicznie lub pocztą elektroniczną).
 3. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy lub wygenerować go z panelu obsługi klienta po zalogowaniu się.
 4. Formularz odstąpienia od umowy
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Odstąpieniu od umowy nie podlegają produkty znajdujące się w strefie OUTLET - są to produkty w drugim gatunku jakości, uszkodzone, bez metek.

Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Państwa, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 2. W przypadku całkowitego zwrotu wszystkich towarów z zawartej umowy, zwracany jest również koszt dostarczenia rzeczy do Państwa. Jeśli Konsument wybrał inny sposób dostarczenia towaru niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę, to Sprzedawca zwraca koszty doręczenia mu zamówionego towaru – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie.
 3. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 4. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 5. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.